Blancheporte prikryvka s fotopotiskem tygra, mikrovlakno 400 g m2 200x200cm